Všeobecné obchodní a dodací podmínky

I. Úvodné ustanovenia 

a) Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) upravujú vzťahy, práva a povinnosti medzi kupujúcim a predávajúcim spoločnosťou All4vets spol. s.r.o. so sídlom: Teplická 2246/111A, 921 01 Piešťany, IČO: 46304614   , IČ DPH: SK2023316229  zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, vl. č. 27944/T pri uzatváraní kúpnych zmlúv prostredníctvom internetu, cez e-shop/nákupný web portál prevádzkovaný na internetovej stránke www.odchyt-zvierat.sk.

b) Adresa elektronickej pošty predávajúceho je Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Telefónne číslo predávajúceho je +421 907 145 915. Tieto údaje môžu byť kedykoľvek pozmenené alebo aktualizované na www.odchyt-zvierat.sk.

c) Tieto VOP upravujú právne vzťahy medzi spoločnosťou All4vets, s.r.o. ako predávajúcim a kupujúcim, ktorý v súlade a postupom podľa VOP prejaví záujem o kúpu tovaru na internetovej stránke www.odchyt-zvierat.sk. Tieto právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim vznikajú pri kúpe, dodávke tovaru a reklamáciách vád tovaru a v závislosti od ich obsahu a účastníkov kúpy sa primerane riadia ustanoveniami príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky, najmä zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, zák. č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona o priestupkoch, zák. č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji a zák. č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a kontrole vnútorného trhu.

d) Tieto VOP upravujú aj povinnosti strán do okamihu uzatvorenia kúpnej zmluvy na základe registrácie osoby kupujúceho. Vzájomné vzťahy predávajúceho a spotrebiteľa sa riadia aj Reklamačným poriadkom.

e)Vymedzenie pojmov

E-shop – internetový obchod spoločnosti All4vets, s.r.o. umiestnený na internetovej stránke www.odchyt-zvierat.sk umožňujúci nakupovanie tovaru ponúkaného na uvedenej stránke.
Registrácia – je vyplnenie elektronického formulára obsahujúceho polia pre vyplnenie údajov o kupujúcom vrátane osobných údajov. Údaje označené hviezdičkou “*“ sú povinné údaje, ktorých vyplnenie je nevyhnutné pre úspešnú registráciu. Registrácia nie je nevyhnutnou podmienkou využívania e-shopu.
Kúpna zmluva - zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa tovaru prezentovaného na www.odchyt-zvierat.sk. 
Dodávateľ (predávajúci) – je spoločnosť, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.
Kupujúci – spotrebiteľ -  je fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti.
Kupujúci – podnikateľ – je právnická osoba, ktorá koná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti a nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania ich ďalším predajom či obchodovaním s nimi.

f)  Údaje prezentovaného tovaru v e-shope ( najmä dostupnosť, cena, veľkosť, zásoby ) nie sú aktualizované predávajúcim online v každom okamihu. Tieto údaje ohľadne tovaru nemusia byť v e-shope vždy správne a úplné v porovnaní so skutočným stavom. Tovar nie je možné vopred fyzicky ukázať kupujúcemu, nie je možné vždy vykonať prijatie a akceptáciu objednávok a vykonať jeho dodanie, hoc prostredníctvom tretej osoby. Tovar predávaný cez nákupný portál je vždy limitovaný aktuálnymi skladovými zásobami predávajúceho a doobjednávanie a/alebo dodávanie tovaru po jeho vypredaní nie je možné, ani prostredníctvom inej osoby. V určitých prípadoch predávajúci nebude schopný dodať výrobky alebo rovnocenné výrobky alebo zariadiť, aby dodávku uskutočnil iný predávajúci za túto cenu, v čase a v množstve, ktoré sú rozumné vzhľadom na výrobok, rozsah reklamy výrobku a cenu. Na každú takúto mimoriadnu skutočnosť nemožnosti dodania tovaru bude vždy kupujúci informovaný vhodným spôsobom  a v prípade uzatvorenej zmluvy má každá zo strán právo od zmluvy odstúpiť. 

 

II. Objednávanie tovaru / kúpna zmluva / úkony pre uzatvorenie zmluvy 
a) 
Kúpa tovaru sa realizuje formou vystavenia a odoslania objednávky kupujúcim na internetovej stránke www.odchyt-zvierat.sk s tým, že objednávka kupujúceho musí byť odsúhlasená (akceptovaná ) predávajúcim v súlade s VOP, inak zmluvný vzťah nevznikne. Ak je objednávka akceptovaná predávajúcim postupom podľa VOP, predávajúci dodá objednaný tovar v dodacej lehote  podľa článku o dodacích podmienkach VOP. 

Objednávky uskutočnené prostredníctvom  e-shopu www.odchyt-zvierat.sk sú záväzné. Objednávka (kúpna zmluva) obsahuje tiež:

- vyhlásenie potvrdzujúce, že sa kupujúci oboznámil s tými VOP, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy a plne s nimi súhlasí,

- vyhlásenie o tom, že bol poučený o možnosti odstúpiť od zmluvy,

- udelenie bezvýhradného súhlasu so spracovaním a použitím svojich osobných údajov v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajom pre interné účely spoločnosti All4vets, s.r.o., a v prípade, ak objednávateľ uvádza aj údaje tretej osoby oprávnenej prevziať tovar, že tak robí iba s jej súhlasom a dotknutá osoba je oboznámená s postupmi, právami a povinnosťami v týchto VOP

- vyhlásenie, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé.

b) Pre možnosť aktívneho nakupovania v e-shope je nevyhnutné, aby sa kupujúci zaregistroval na www.odchyt-zvierat.sk v registračnej časti portálu. Registráciu kupujúceho je možné vykonať pred výberom tovaru alebo v procese jeho výberu. Osoba vypĺňajúca registračný formulár je povinná vyplniť údaje podľa požadovaných polí registračného formulára. Vyplnením registračného formulára súčasne kupujúci udeľuje súhlas so spracovaním svojich osobných a ďalších údajov v súlade s článkom o osobných údajoch VOP a s podmienkami podľa VOP. Tieto údaje je kupujúci povinný v prípade ich zmeny bezodkladne aktualizovať na portáli pri zasielaní objednávky, nakoľko ich správnosť, pravdivosť a aktuálnosť má vplyv na dodanie tovaru kupujúcemu. Povinné polia registračného formulára sú označené znakom “*“. Kupujúci je povinný uviesť správne, úplné a pravdivé údaje. Nesplnenie uvedených povinnosti kupujúcim je vykladané v neprospech kupujúceho. Úspešný proces registrácie je ukončený pridelením prístupového mena a hesla. Kupujúci je povinný uschovať prístupové meno a heslo generované v registračnom procese na bezpečnom mieste a ochraňovať tak, aby nemohlo dôjsť k jeho zneužitiu. 

c) Kupujúci si tovar prezerá a vyberá podľa tovarových kategórií uvedených v bočnom tovarovom menu, resp. kliknutím na zobrazený tovar. Pri tovare si kupujúci vyberie údaje podľa zverejnených objednávacích informácií a kliknutím na tlačidlo „Do košíka“ tovar pridá do svojej objednávky. V prípade, že proces výberu tovaru kupujúci ukončil, klikne na „Potvrdiť objednávku“. Inak je oprávnený vrátiť sa k procesu výberu tovarov kliknutím na „Pokračovať v nakupovaní“. 

d) Proces tvorby vystavenia objednávky kupujúceho pozostáva z 5 krokov: 1) výber tovaru a vloženie tovaru do košíka, 2) vyplnenie fakturačných údajov, 3) výberu spôsobu platby, dopravy a ceny dopravy, 4) potvrdenie objednávky, 5) odoslanie objednávky. 

e) Kupujúci je povinný uviesť úplné, pravdivé a správne údaje nevyhnutné pre správne doručenie tovaru. Kupujúci je povinný odkontrolovať správnosť vybraných dát a údajov v procese objednávania tovaru pred ich definitívnym odoslaním predávajúcemu. 

f) Objednávka kupujúceho sa považuje za odoslanú, ak bude doručená predávajúcemu a ak bude obsahovať všetky požadované údaje - názov objednávaného tovaru, jeho množstvo, cenu, dodaciu, fakturačnú adresu, e-mailový a telefonický kontakt ( na mobil ) na kupujúceho. Ak VOP neustanovuje v osobitnom ustanovení inak, je predávajúci viazaný svojou ponukou tovaru, vrátane jeho ceny od odoslania akceptácie objednávky kupujúcemu ( uzatvorenia zmluvy ) až do doby dodania tovaru kupujúcemu. 

g) Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je od kupujúceho vždy vyžadované, aby kupujúci odklikol a potvrdil, že sa oboznámil a súhlasí s platnými VOP predávajúceho, považujúc ich za súčasť zmluvného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim. Proces vystavenia a zaslania objednávky kupujúcim nie je možné zavŕšiť bez vykonania tohto úkonu. Každej objednávke je pridelené evidenčné číslo. Pri komunikácii s predávajúcim a pri úhrade uvádza kupujúci aj číslo objednávky. 

h) Objednávky od lekárov, veterinárnych lekárov a spoločností akceptujeme len po písomnej záväznej objednávke prostredníctvom elektronickej pošty, alebo eshopu s uvedením všetkých fakturačných údajov (adresa, IČO, DIČ, IČ DPH, telefonický kontakt).

Takto uzatvorenú zmluvu nie je možné jednostranne meniť (takto uzatvorenú zmluvu je možné zrušiť na základe dohody oboch strán). Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku. Ak tomu nebránia okolnosti na strane predávajúceho ani kupujúceho a jedna zo zmluvných strán o to požiada, je možné uzatvoriť zmluvu v inom, pre obe strany zrozumiteľnom jazyku.

h) Na základe dohody strán a v súlade s VOP je kúpna zmluva medzi stranami uzatvorená ak predávajúci objednávku kupujúceho potvrdí a súčasne ak osobitným e-mailom alebo správou adresovanou kupujúcemu ju v uvedenej lehote 15 dní od  doručenia objednávky akceptuje  ( t.j. prejaví súhlas s objednávkou ) postupom podľa týchto VOP. Predávajúci vykoná akceptáciu objednávky kupujúceho zaslaním e-mailu alebo správy kupujúcemu. V akceptačnej správe predávajúceho bude uvedené „Akceptácia objednávky č. ......“ ( pre VOP primerane aj „akceptácia objednávky“). Akceptáciou objednávky je medzi stranami uzatvorená kúpna zmluva. Z kúpnej zmluvy vznikne predávajúcemu povinnosť predmet kúpy kupujúcemu odovzdať a plniť povinnosti podľa VOP. Kupujúcemu vznikne z uzatvorenej zmluvy povinnosť predmet kúpy prevziať, zaplatiť zaň predávajúcemu dohodnutú cenu plnení a plniť povinnosti podľa zmluvy a VOP. Predávajúci splní akceptovanú objednávku v lehote podľa čl. o dodaní tovaru a dodacích podmienkach VOP. 

i)Ak predávajúci nesplní zmluvu, pretože objednaný tovar nemôže dodať alebo poskytnúť službu, je povinný o tom bezodkladne informovať kupujúceho a do 15 dní mu vrátiť cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú na náhradnom plnení. Ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú na náhradnom plnení, predávajúci je povinný nahradiť všetky preukázané náklady, ktoré kupujúci vynaložil na objednanie tovaru alebo služby.

j)  Objednávku môže kupujúci odvolať e-mailom doručeným predávajúcemu, ak toto odvolanie dôjde predávajúcemu skôr ako predávajúci vykoná akceptáciu objednávky postupom podľa VOP. Kupujúci je oprávnený jednostranne odstúpiť od zmluvy v období od uzatvorenia zmluvy až do doručenia tovaru s tým, že je povinný znášať náklady už realizovanej dopravy a náklady doručovania tovaru. Možnosti odstúpenia kupujúceho po prevzatí tovaru sú uvedené vo VOP a v právnych predpisoch. 

k) Zmena v objednávke/podmienkach: ak predávajúci nebude schopný odsúhlasiť - akceptovať objednávku kupujúceho v celom rozsahu ( napr. 1 z 4 položiek nebude dostupná ) alebo ak navrhne jej zmenu alebo zmenu podmienok dodania z iných dôvodov, kupujúci bude o tejto skutočnosti informovaný e-mailom alebo iným vhodným spôsobom. Súčasne bude požiadaný o vyjadrenie súhlasu, resp. nesúhlasu so zmenou. Kupujúci je povinný vyjadriť súhlas, resp. nesúhlas v lehote 2 dní odo dňa oznámenia navrhovanej zmeny. Po túto dobu budú dostupné položky z objednávky kupujúceho rezervované pre kupujúceho. Až akceptáciou (odsúhlasením) predávajúcim navrhovanej zmeny v objednávke zo strany kupujúceho vznikne medzi stranami zmluvný vzťah. V prípade ak kupujúci neodsúhlasí zmenu v uvedenej lehote uvedeným spôsobom, objednávka kupujúceho sa márnym uplynutím uvedenej lehoty považuje za zrušenú v celom rozsahu a návrh predávajúceho na zmenu za neakceptovaný kupujúcim. 

l) V osobitných prípadoch a pred odoslaním akceptácie si predávajúci vyhradzuje právo vyžiadať si od kupujúceho dodanie ďalších potrebných podkladov, údajov, prípadne vykonať overenie správnosti e-mailovej adresy alebo mobilného čísla kupujúceho. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti od charakteru objednávky kupujúceho požiadať kupujúceho o dodatočnú autorizáciu objednávky alebo totožnosti kupujúceho vhodným spôsobom, ako napríklad v písomnej forme, e-mailom, sms alebo telefonicky. Ak kupujúci nevykoná dodatočnú autorizáciu predávajúcim požadovaným spôsobom a v predávajúcim požadovanej lehote, márnym uplynutím tejto lehoty sa objednávka ( pred jej akceptáciou ) alebo kúpna zmluva ( po akceptácii ) zrušuje od začiatku. 

m) Ak predávajúci pred alebo po uzatvorení zmluvy zistí tlačovú, systémovú, ľudskú, dodávateľskú či inú chybu ohľadne tovaru, jeho ceny, dostupnosti, množstva alebo možností jeho dodania, ako aj v prípade vypredania zásob, nedostupnosti tovaru alebo ak nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v dohodnutej lehote alebo v cene uvedenej v internetovom obchode alebo z dôvodov vyššej moci, o tejto skutočnosti bude informovať kupujúceho. Predávajúci i kupujúci je v ktoromkoľvek z týchto mimoriadnych prípadov oprávnený pred uzatvorením zmluvy svoju objednávku odvolať/zrušiť (kupujúci), resp. ju odmietnuť (predávajúci). Ak nastane takáto mimoriadna okolnosť po uzatvorení zmluvy, predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy do okamihu dodania tovaru kupujúcemu. Kupujúci je taktiež v uvedenom prípade výskytu tejto mimoriadnej oznámenej okolnosti oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v súlade s VOP a právnymi predpismi. Ak kupujúci už zaplatil kúpnu cenu, táto mu bude vrátená v súlade s právnymi predpismi a VOP. Predávajúci je oprávnený jednostranne odstúpiť od zmluvy a/alebo nevydať tovar kupujúcemu aj v prípade ak zistí, že mu v komunikácii boli uvedené alebo poskytnuté nesprávne, neúplné alebo nepravdivé údaje ohľadne kupujúceho, osoby preberajúcej tovar alebo ak hrozí, že v dôsledku správania osoby, s ktorou predávajúci komunikoval môže dôjsť k vzniku škody na strane predávajúceho ( napr. podvodné konanie ). 
m) V prípade, že zákazníkom vybraný tovar nie je u predávajúceho na sklade, vystaví predávajúci kupujúcemu na daný tovar zálohovú faktúru. Až po obdržaní tovaru skladom alebo po jeho zaslaní zákazníkovi bude vystavená riadna faktúra, ktorá bude odoslaná zákazníkovi.

IIIKúpna cena a platobné podmienky 

a) Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu za tovar kúpnu cenu a cenu prepravy podľa predávajúcim akceptovanej objednávky ( uzatvorenej zmluvy ). Pri tvorení objednávky sú tieto položky uvedené taktiež sumárne (súčet ceny tovaru a prepravy). Cena tovaru na portáli je uvedená s DPH, pokiaľ nie je uvedené inak. DPH je pri dodaní tovaru a služieb uplatňovaná v súlade s právnymi predpismi. 

b) Súčasťou ceny nie je poradenská činnosť, dopravné ani žiadne iné náklady, pokiaľ to nie je výslovne uvedené v popise produktu. Kúpna cena za objednaný tovar je uvedená v aktuálnej ponuke, v objednávke, ako aj v potvrdení objednávky. Konečná cena je uvádzaná v objednávkovom formulári presne pred odoslaním objednávky, je uvedená vrátane DPH, poprípade všetkých ostatných daní a poplatkov (balné, poštovné, ... ), ktoré musí spotrebiteľ pre získanie tovaru zaplatiť.

c) Cena sa môže zmeniť z dôvodov zjavnej tlačovej či inej chyby týkajúcej sa ceny tovaru zistenej v systéme predávajúceho alebo zverejnenej na nákupnom portáli pri tovare. Kupujúci i predávajúci je oprávnený zrušiť objednávku, resp. odstúpiť od kúpnej zmluvy ( do okamihu prevzatia tovaru ) ak je kupujúcemu oznámená zmena kúpnej ceny niektorej položky v dôsledku zjavnej tlačovej či inej chyby týkajúcej sa ceny tovaru.

Spoločnosť All4vets, s.r.o si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny aj v prípade zmeny právnych predpisov, zmeny cien od výrobcov alebo dodávateľov tovaru.

O takejto zmene kúpnej ceny bude kupujúci ihneď informovaný a objednávka bude ďalej vybavovaná až po vyjadrení súhlasu kupujúceho so vzniknutými zmenami – ohľadom cien, alebo opisov tovaru na stránke www.odchyt-zvierat.sk. Objednávka v takejto situácii bude vybavená až po vzájomnej dohode medzi predávajúcim a kupujúcim, pričom právo odstúpiť od objednávky, resp. zmluvy, týmto nie je dotknuté.
d) Spôsob zaplatenia kúpnej ceny, nákladov dopravy tovaru (spôsob platenia volí kupujúci v 4. kroku objednávania tovaru na nákupnom portáli www.odchyt-zvierat.sk a je uvedený v objednávke s vyčíslením nákladov).  Po uzavretí kúpnej zmluvy sa kupujúci zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu spoločnosti All4vets, s.r.o. a to jedným z nasledujúcich spôsobov, spomedzi ktorých je kupujúci oprávnený vybrať si pri objednávaní tovaru:

-          platba na účet spoločnosti All4vets, s.r.o.

Záväzok kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu je splnený momentom pripísania kúpnej ceny na účet spoločnosti All4vets, s.r.o. uvedený v potvrdení objednávky alebo odovzdaním kúpnej ceny kuriérovi. Pri platení je ako variabilný symbol nutné uviesť číslo objednávky kupujúceho. Kupujúcim nesprávne uvedený variabilný symbol pri platbe má za následok nesprávne zúčtovanie kúpnej ceny a kupujúci nesie všetky riziká s tým spojené a kupujúci je v omeškaní s plnením povinnosti zaplatiť.   

e) Predávajúci vystaví a doručí faktúru kupujúcemu v súlade s platnými zákonmi SR. Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s tým, aby faktúra bola poslaná spolu s tovarom alebo sprístupnená kupujúcemu elektronicky. Faktúra je posielaná spolu s tovarom a faktúra je súčasne aj dodacím listom a záručným listom, ak nie je doručovaný osobitný záručný list. Osobitný doručovaný záručný list môže byť predávajúcim potvrdený na základe žiadosti kupujúceho a na predajni All4vets,s r.o. v lehote 7 dní odo dňa dodania tovaru kupujúcemu.

f) Pri odstúpení od uzatvorenej zmluvy sa postupuje v súlade s právnymi predpismi a VOP. Ak bola kúpna cena zaplatená pred uzatvorením zmluvy a zmluva nie je uzatvorená ani do 15 dní od doručenia objednávky kupujúceho, kúpna cena bude vrátená kupujúcemu najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia objednávky kupujúceho alebo do 15 dní odo dňa od odmietnutia objednávky alebo odvolania objednávky, a to podľa toho, ktorý z týchto dátumov nastane skôr.  Vrátenie kúpnej ceny  sa vykoná na ten účet, z ktorého bola platba prijatá, resp. iným spôsobom na základe dohody strán. Pred vrátením zaplatenej ceny je predávajúci v prípade pochybností oprávnený od kupujúceho požadovať preukázanie skutočnosti, že je majiteľom účtu a/alebo oprávnenosti prijatia peňažných prostriedkov. Ak je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu a tovar bol už doručovaný kupujúcemu, predávajúci vráti kupujúcemu kúpnu cenu po vrátení tovaru predávajúcemu. 

g)Všetok zaslaný tovar ostáva majetkom spoločnosti All4vets spol. s r.o., až do uhradenia celej fakturovanej čiastky.

 

IV.Dodanie tovaru, dodacie podmienky a náklady na dodanie tovaru 

a)Ak je tovar skladom, predávajúci expeduje tovar do 7 dní a dodá tovar kupujúcemu v najkratšej možnej lehote, najneskôr však v termíne do 30 dní, ak u konkrétneho výrobku nie je uvedené inak. Ak je tovar na objednávku (aktuálne skladom nie je), doba dodania je do 30 dní. Uvedené dodacie lehoty sú orientačné a  spoločnosť All4vets, s.r.o. si vyhradzuje právo na zmenu dodacej doby ak dodávateľ nedodrží termín dodania (a to z rôznych nečakaných udalostí). O tejto zmene bude kupujúci bezodkladne informovaný a kupujúcemu budú navrhnuté všetky dostupné riešenia a budú poskytnuté všetky dostupné informácie, aby sa kupujúci mohol rozhodnúť ako ďalej pokračovať vo veci objednávky. V prípade, že sú nové podmienky pre kupujúceho neprijateľné, má možnosť od objednávky odstúpiť.

Spôsob prepravy tovaru do miesta dodania kupujúci označuje v procese objednávania tovaru (krok 3). Spoločnosť All4vets, s.r.o. zasiela tovar špedičnou spoločnosťou GLS spol., s.r.o. O cenách prepravy je kupujúci vždy informovaný pred objednaním a to priamo v procese objednávania v kroku 3. Cena za prepravu tovaru špedičnou spoločnosťou je 7,20 EUR s DPH, cena za dobierku je 2,40 EUR s DPH.

Dodanie tovaru mimo územia Slovenskej republiky alebo inej osobe bez oprávnenia k prijatiu tovaru je možné. Doručovateľ tovaru je oprávnený u preberajúcej osoby vhodnými prostriedkami vykonať zistenie a overenie či táto osoba je kupujúcim a či je oprávnená prevziať tovar. Ak to okolnosti vyžadujú, predávajúci a kupujúci sa môžu dohodnúť na predĺžení dodacej lehoty, alebo na náhradnom plnení v rovnakej kvalite a cene.  

b) Vydanie tovaru kupujúcemu je možné len ak je zaplatená kúpna cena a cena prepravy za dodávaný tovar. V opačnom prípade je predávajúci, resp. dopravca/doručovateľ oprávnený nevydať tovar a predávajúci nie je v omeškaní s dodaním tovaru. Kupujúci je povinný od prepravcu/doručovateľa riadne prevziať tovar v rozsahu predávajúcim akceptovanej objednávky. Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru až po zaplatení kúpnej ceny tovaru, ceny prepravy a následnom prevzatí tovaru. 

c) V určitých prípadoch je predávajúci oprávnený pozmeniť kupujúcim vybraný spôsob prepravy tovaru na iný ponúkaný spôsob prepravy pred akceptáciou objednávky. V tomto prípade bude kupujúci o tejto skutočnosti písomne informovaný a bude navrhnutá zmena objednávky a podmienok zmluvy podľa čl. o objednávaní tovaru / kúpnej zmluve / úkonoch pre uzatvorenie zmluvy VOP a bude informovaný o zmene nákladov na dopravu. Zmena nákladov dopravy v dôsledku zmeny spôsobu prepravy nebude v neprospech kupujúceho.  

 d) Predávajúci, prepravná spoločnosť alebo zásielková služba je oprávnená avizovať dodávku tovaru kupujúcemu e-mailom, sms správou alebo inou vhodnou formou ( napr. telefonicky ). Kupujúci súhlasí s tým, aby predávajúci poskytol tieto údaje kupujúceho prepravnej/špedičnej spoločnosti alebo doručovateľovi. Kupujúci je povinný byť zastihnuteľný na ním uvedenej adrese v čase oznámeného dodania tovaru. 

e) Ak kupujúci neoprávnene odmietne prevziať tovar alebo ho opakovane neoprávnene neprevezme, je predávajúci oprávnený si voči nemu uplatniť všetky náklady, ktoré mu v tejto súvislosti vznikli. 

g) Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný odkontrolovať neporušenosť obalu a kompletnosť dodávky, najmä počet transportných balení ( balíkov/zásielok ). V prípade akýchkoľvek zjavných vád zistených v súvislosti s prepravou a tovarom je kupujúci povinný tieto bezodkladne, najneskôr do 24 hodín oznámiť dopravcovi i predávajúcemu. Kupujúci je povinný na prepravnom dokumente vyznačiť všetky zjavné poškodenia zásielky a porušenosť obalu. Ak je transportné balenie opatrené páskou, ktorá je poškodená alebo je zistené iné narušenie obalu balenia či zásielky o neoprávnenom otvorení zásielky, je kupujúci povinný zásielku od prepravcu/doručovateľa neprevziať. Podpisom preberacieho protokolu kupujúci potvrdzuje, že zásielka bola prevzatá neporušená. Ak kupujúci nevznesie námietky k nedoručeniu tovaru a nedoručeniu dokladov dodávaných s tovarom v lehote 12 hodín od dodania tovaru, na základe potvrdených dodacích a prepravných listov sa predpokladá , že tovar bol kupujúcemu dodaný riadne, ak sa dôkazne nepreukáže opak. 

h) Poškodenie tovaru oznámi kupujúci predávajúcemu formou e-mailu alebo iným vhodným spôsobom. Na dodatočné nahlásenie mechanických poškodení zistiteľných pri prevzatí tovaru nie je možné brať ohľad a tieto nebudú uznané. 

i) Predávajúci bude bezodkladne informovať kupujúceho o nemožnosti dodania tovaru, ako aj v prípadoch vyššej moci alebo dôvodoch, za ktoré predávajúci alebo dopravca/doručovateľ nezodpovedá. V tomto prípade predávajúci ponúkne alebo poskytne spotrebiteľovi náhradné plnenie a postupuje podľa VOP a právnych predpisov. 

 

V. Odstúpenie od zmluvy

a) V zmysle ustanovenia § 12 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji má kupujúci právo od uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru.

V prípade, že tovar kupujúci vracia  do 7 pracovných dní od zakúpenia, je potrebné uviesť číslo účtu, na ktorý budú kupujúcemu zaslané peniaze za vrátený tovar. Tovar bude predávajúcim po doručení prijatý, tovar však musí byť nepoškodený, kompletný, v pôvodnom obale spolu s dokladom o kúpe a všetkou dokumentáciou, ktorá bola kupujúcemu dodaná (t.j. záručný list, návod na použitie, faktúra, resp. kópia faktúry a pod.). Predávajúci si vyhradzuje právo tovar zaslaný na dobierku neprevziať.

b) Po vrátení tovaru bude kupujúcemu vrátená cena tovaru spolu s nákladmi spojenými s objednaním tovaru na účet, ktorý kupujúci uvedie, najneskôr do 15 dní odo dňa, kedy bol tovar vrátený na adresu spoločnosti All4vets, s.r.o., Teplická 2246/111A, 921 01  Piešťany.

c) Spoločnosť All4vets, s.r.o. si dovoľuje kupujúceho upozorniť, že v prípade ak tovar plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám kupujúceho a nebol vadný, v zmysle § 12 ods. 4 písm. b) zák. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji, náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci.

 

7. Ochrana osobných údajov 

a)V súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov a osobitnými predpismi udeľuje kupujúci od okamihu registrácie predávajúcemu súhlas so spracovaním jeho osobných údajov uvedených v registračnom formulári, v objednávke, prípadne vzájomnej korešpondencii v informačnom systéme predávajúceho. Tento súhlas je poskytovaný na účely zavedenia predzmluvných vzťahov a informácií potrebných na účely plnenia povinností i kúpnej zmluvy (vzájomných zmluvných vzťahov), ako aj za účelom doručenia reklamných materiálov, prezentácie služieb a produktov predávajúceho a spoločnosti All4vets, s.r.o., so sídlom Teplická 2246/111A, 921 01  Piešťany, zasielania informácií o činnosti týchto osôb, súťaží týchto osôb, a to aj elektronickými prostriedkami (najmä e-mail, SMS správa, telemarketing ). Kupujúci udeľuje súhlas aj so spracovaním tých údajov, ktoré nemajú povahu osobných údajov. 

b)Súhlas sa udeľuje dobrovoľne na dobu do jeho odvolania s tým, že udelený súhlas je kupujúci oprávnený kedykoľvek odvolať zaslaním písomného oznámenia na e-mailovú adresu predávajúceho Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. alebo písomným oznámením na vyššie uvedenú adresu predstavujúcu sídlo predávajúceho. 

c) Kupujúci prehlasuje, že osobné údaje uvedené v objednávke sú pravdivé. Podľa § 11 zákona č. 428/2002 Z.z. za nepravdivosť osobných údajov zodpovedá ten, kto ich do informačného systému poskytol. 

d)Vykonaním registrácie, ako aj zaslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že súhlasí so zasielaním komerčnej komunikácie elektronickou poštou a/alebo sms správami prípadne iným vhodným spôsobom. 

e)V prípade ak predávajúci má povinnosť poskytnúť a/alebo doručiť povinné informácie kupujúcemu a táto povinnosť nie je splnená formou zverejnenia vo VOP, kupujúci súhlasí, aby predávajúci poskytol a doručil také informácie formou e-mailovej alebo sms správy, na ním poskytnutý kontaktný údaj, resp. iným vhodným spôsobom. 

f)E-shop www.odchyt-zvierat.sk spoločnosti All4vets spol. s.r.o. je registrovaný na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

 

VI. Záverečné ustanovenia

a) Predávajúci je oprávnený uschovať a archivovať vzájomnú dokumentáciu a zmluvu v elektronickej forme spolu s príslušnými Všeobecnými obchodnými podmienkami po dobu 5 rokov. Archivovaná zmluva nie je dostupná kupujúcemu. Na uzatvorenie zmluvy je ponúkaný slovenský jazyk. Kupujúci je oprávnený podstatné náležitosti zmluvy v elektronickej podobe reprodukovať v súlade s právnymi predpismi. 

b) Pre doručovanie elektronických správ adresovaných kupujúcemu platí, že ak predávajúci neobdrží chybové hlásenie o nemožnosti doručenia správy ( e-mailu alebo sms správa ) na poskytnutú e-mailovú adresu, resp. telef. číslo kupujúceho ( mobil ), považuje sa táto správa ( e-mail alebo sms správa ) za doručenú na ďalší deň od jej odoslania, ak kogentné právne predpisy neustanovujú inak.  Pre doručovanie elektronických správ adresovaných predávajúcemu (e-mail) platí, že elektronická písomnosť sa považuje za nedoručenú do momentu, kým jej prijatie predávajúci nepotvrdí kupujúcemu spätnou e-mailovou správou. Zásielka sa považuje za doručenú aj v prípade, ak ju adresát odmietne prevziať, alebo aj v prípade, že si ju adresát vlastným zavinením alebo opomenutím neprevezme. V takom prípade sa považuje za doručenú uplynutím úložnej doby na pošte v trvaní podľa určenia odosielateľa a vrátením zásielky odosielateľovi, o čom musí odosielateľ preukázať nepoškodený dôkaz.

Oznámenia doručované prostredníctvom doručovateľa – špedičnej služby služby GLS spol., s.r.o. budú považované za doručené momentom prevzatia zmluvnou stranou. V prípade neúspešnosti doručenia kuriérskou službou sa bude považovať za moment doručenia tretí deň po vykonaní prvého pokusu o doručenie, pričom vykonanie pokusu o doručenie sa preukáže vyhlásením doručovateľa – kuriérskej služby. Je výlučným oprávnením predávajúceho rozhodnúť akou formou a v ktorých prípadoch touto formou bude komunikovať s kupujúcim ( sms alebo e-mail alebo iný vhodný spôsob). 

c) Ak sa preukáže, že niektoré z ustanovení VOP a/alebo zmluvy je neplatné alebo neúčinné, nemá takáto neplatnosť alebo neúčinnosť za následok neplatnosť alebo neúčinnosť ďalších ustanovení zmluvy / VOP. V takomto prípade sa strany zaväzujú bezodkladne nahradiť takéto neplatné alebo neúčinné ustanovenie novým tak, aby bol zachovaný účel, sledovaný príslušným neplatným či neúčinným ustanovením v čase jeho prijatia, resp. uzatvorenia tejto zmluvy. 

 

d) Nad činnosťou predávajúceho je oprávnený vykonávať dohľad Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Trnave. Rozhodným právom ( governing law ) je právo Slovenskej republiky. Všetky spory, ktoré vzniknú z VOP, zmluvy alebo v súvislosti s nimi vrátane sporov z dodávok tovaru budú prejednávať a rozhodovať výlučne súdy v Slovenskej republike. 

 e) VOP sú platné a zaväzujú odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke predávajúceho a je možné do nich nahliadnuť aj v sídle predávajúceho. Predávajúci si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia ich rušiť, meniť, upravovať alebo nahrádzať novými s tým, že na uzatvorené zmluvy sa vzťahujú VOP platné v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy. Vykonaním registrácie, ako aj zaslaním objednávky a odkliknutím súhlasu so znením VOP na www.odchyt-zvierat.sk pri ukončení procesu objednávania kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil a súhlasí s VOP, reklamačným poriadkom, považujúc ich za súčasť zmluvného vzťahu. 

 

Reklamačné podmienky

Na každý tovar sa vzťahuje zákonom stanovená záručná doba 24 mesiacov ak nie je určené inak. Táto doba začína plynúť dňom prevzatia a vyplatenia tovaru kupujúcim. Počas tohto obdobia budú všetky reklamované nedostatky a závady odstránené bezplatne. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby ukončenia reklamačného konania (odovzdanie opraveného výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie) sa do záručnej doby nepočíta. V prípade výmeny veci za novú, začína plynúť nová záručná doba od jej prevzatia.

Pri uplatnení reklamácie spotrebiteľom počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením.

Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, predávajúci v doklade o vybavení reklamácie uvedie, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak spotrebiteľ zašle výrobok na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova. Počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelné vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno odmietnuť.

Predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi ihneď, ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

Predávajúci vydá  o vybavení reklamácie písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Spoločnosť All4vets spol. s r.o. nie je zodpovedná za škody vzniknuté neskorým dodaním alebo neodborným použitím, ev. použitím, ktoré nie je v súlade s návodom.

V prípade uplatnenia reklamácie, zašle spotrebiteľ tovar zabalený do obalu vyhovujúceho preprave spolu s popisom vady a kópiou dokladu o kúpe (kópia faktúry) na adresu predávajúceho: All4vets, s.r.o. so sídlom Teplická 2246/111A, 921 01 Piešťany. Zo záruky sú vyňaté chyby a poškodenia výrobku, ktoré vznikli nesprávnym zaobchádzaním alebo používaním.

Kupujúci je povinný skontrolovať si tovar bezprostredne po obdržaní zásielky. Vybavením reklamácie nie je dotknuté právo spotrebiteľa na náhradu škody.

 

Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach www.odchyt-zvierat.sk v deň odoslania objednávky kupujúcim, ktorý ich bezvýhradne prijíma, čo taktiež potvrdí aktívnym odklikom pri potvrdení objednávky.

Predávajúci si vyhradzuje právo na prípadnú zmenu či doplnenie  obchodných podmienok.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 2.12.2014.

ZÁRUKA A SERVIS
Záruku na tovar poskytuje spoločnosť All4vets, s.r.o. v súlade so všeobecne záväznými záručnými podmienkami. Naši dodávatelia poskytujú záručný a pozáručný servis. Po záručnej dobe zaistíme opravu chybných výrobkov. Ku každému tovaru (pokiaľ si to povaha tovaru vyžaduje) je dodávaný návod na použitie vždy v anglickom jazyku od výrobcu. U niektorých tovarov je dodávaný aj slovenský, alebo český návod na použitie. Záručná doba je na všetky výrobky 24 mesiacov, pokiaľ nie je uvedené inak. 

 


 

 

Nákupní košík

 x 

košík je prázdný